Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P23)

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P23)

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P23)

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (Phần 23)

Trong seri đọc hiểu tiếng Trung mỗi tuần hôm nay, chúng ta sẽ cùng cảm động với một câu chuyện tình có cái kết buồn trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ nhất.

魂断蓝桥

第一次世界世界大战时,英国军官罗依在桥上遇到芭蕾舞演员玛拉,他们相爱了。就在他们准备结婚时,罗依出发打仗了。

天玛拉在报纸上看到一个消息,说罗依死了,她当很伤心。为了生活,她当了妓女。

谁也没想到,罗依没死,几年以后,他们在火车站又见面了。罗依还爱玛拉,准备跟她结婚。玛拉觉得自己当妓女了,对不起罗依和他的家人,所以,她在桥上向汽车扑去,自杀了。

生词 (Từ mới)

1军官 jūnguān sỹ quan

2芭蕾舞 Bāléiwǔ  múa ba lê

3相爱 xiàng’ài yêu nhau

4打仗 dǎzhàng đánh trận

5妓女 jìnǚ  kỹ nữ

6扑 pū đâm, bổ nhào

7自杀 zìshā tự sát

专名

1魂断蓝桥 Húnduàn lánqiáo  Cầu Waterloo

2第一次世界大战 dì yì cì shìjiè dàzhàn Thế chiến thứ nhất

3罗依 Luōyí Roy Cronin

4玛拉 Mǎlā  Myra

练习

  • 根据课文内容填空 (Căn cứ nội dung bài khóa điền chỗ trống)

1故事发生在第一次…….大战时。

2英国军官罗依在……..遇到芭蕾舞演员玛拉。

3玛拉觉得自己当过…….,对不起罗依和他的家人。

4就在他们准备结婚时,罗依出发去…….了。

(二)根据课文内容   选择正确答案(Cắn cứ bài khóa chọn đáp án)

1玛拉当妓女的原因是:

A罗依不跟她结婚                                    B罗依走了

C为了生活                                                 D 她看了报纸

2罗依没有跟玛拉结婚是因为:

A罗依不爱她了                                        B 罗依的家人不喜欢她

C她向汽车扑去                                        D她当国际女

答案 (Đáp án)

Bài 1:1 世界         2 桥上                 3妓女                 4打仗

Bài 2: 1C              2 C

 

 

Khoá học liên quan

Giỏ hàng ({{ data.length }} sản phẩm)
Loading...